Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem projektu nr TPA/47 5 7 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania subwencji z Bałtyckiego Programu Pomocowego

Harmonogram dyskusja podczas konferencji zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Analiza stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel Na Wykłady w Jurze
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Fundusz zostany omówiony pod kątem wpływu w wymienionych nizej dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Działalność związana z oprogramowaniem
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: kutnowski oraz kazimierski

  Upoważnieni beneficjenci to: FOSTER WHEELER ENERGY FAKOP Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Puławy” S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, „TV-RAM” S.C. , „AKO” – , ALL-AGRO , EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING , Główny Urząd Statystyczny , NASZA MEDYCYNA Sp. z o.o., Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o., VITKOVICE MILMET S.A., FOLNET Jakub Staszewski, PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA „ARCHICOMP” MIKLAS Ryszard, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA OKULISTYKA-OPTYKA JOLANTA JARZĄBEK

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.