Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z finalizacją działania funduszowego nr NSK/33 6 5 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania budżetu z Szwajcarskiego Programu Edukacyjnego

Program dyskusja w czasie seminarium obejmie następujące grupy panelowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Weryfikacja jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sale Konferencyjne Na Szkolenia Handlowe
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania projektów realizowanych w trybie systemowym – województwo świętokrzyskie
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Analiza i ocena efektów realizacji projektów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie regionalnych programów stypendialnych w ramach Działania 2.6 ZPORR i Poddziałania 8.2.2 PO KL
 • Ocena wpływu udziału w projekcie na sytuację osobistą i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII w województwie łódzkim
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:

 • Przetwórstwo herbaty i kawy
 • Produkcja złączy i śrub
 • Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: gostyniński oraz m. Dąbrowa Górnicza

  Upoważnieni beneficjenci to: „MONTIN” S.A., Zakłady Powlekania i Konfekcjonowania Tkanin „Grevita” S.A., Przessiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych „IZOLACJA-MATIZOL” S.A., SEBRUK S.Szast kosztorysy budowlane, układanie kostki brukowej, TOYA Sp. z o.o. , Telewizja Kablowa Bieszczady Sp. z o.o. Adam Łukaszyk, Ambiton , CTP Polska , Handlostacja.pl Sp. z o.o. , OZZ Robert Lubański, TADSED Sędkiewicz Tadeusz , Zakład Ubezpieczeń Społecznych, KOMTEK Kominek Piotr, WARTA GLASS JEDLICE , Studio Sonica Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.