Spotkanie raportujące – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem programu nr LHX/46 8 7 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania wsparcia z Bałtyckiego Programu Infrastrukturalnego

Harmonogram debata podczas seminarium zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Analiza stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotel na Treningi Z Negocjacji
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska
 • Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej
 • CRZL”
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Projekt będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 • Produkcja cementu
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Leasing finansowy
 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: brodnicki oraz jędrzejowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „RENBUD”, Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 S.A., Zakłady Urządzeń Technicznych WAMAG S.A., „””Aloza””, TELEGPOL Sp. z o.o. , „ALU SYSTEM PLUS” J.J.M. KUCHARSCY SPÓŁKA JAWNA, CENTRUM PROMOCJI EKSPORTU PROEXPO M.ZASADA, K.MAJER-SŁAWIŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych i Medycznych Polon-Poznań Sp. z o.o., KOLASZ.NET Tomasz Kolaszyński, KORONA , SyTech ŁUKASZ FERENC, Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Best Pest Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Spółka Jawna, EC Engineering Sp. z o.o., Profix Sp. z o.o., APREO LOGISTICS S.A.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Comments are closed.