Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr PXU/41 7 5 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Luksemburskiego Trustu Spójności

Plan dyskusja podczas seminarium obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Analiza i ocena spodziewanych efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim (działania 2.5, 2
 • Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rowojem regionalnym na przykładzie Województwa Śląskiego, Śląsko – Morawskiego Kraju (Czechy) oraz Kraju Żylińskiego (Słowacja)
 • Analiza jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Szczecinie
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wraz z oceną systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) w ramach RPO WZ na lata 207-2013
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim (projekty konkursowe)
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja cukru
 • Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 • Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: płocki oraz kościański

  Upoważnieni beneficjenci to: Jan Kolodziejczyk F.H.U. EURO FARB HURT-DETAL, Browary WARKA Sp. z o.o. , Telect Polska S.A. , Podlaska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Fundacja Pomocy Dzieciom”UŚMIECH” w Ostrowcu, Urząd Miejski w Jezioranach , BS Consulting Dawid Opydo, Firma MAZUR Piotr Mazur, Grupa AutoMedia Sp. z o.o. , NET-S M. Chmielewski, J. Chmielewska Spółka Jawna, PLUM Sp. z o.o. , uczestnicy.pl , GELG spółka z ograniczoną dopowiedzialnością, Mera Pnefal ZPC (dalej: Spółka), Pro-Flex

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.