Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr FMK/47 7 8 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Harmonogram dyskusja w czasie warsztatu przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Pomiar sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Ośrodki na Wyjazdy integracyjne w Szklarskiej Porębie
 • Ocena systemu zarządzania PO Kl na poziomie regionalnym (województwo świętokrzyskie)
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Ocena zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL
 • Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • Produkcja pojemników metalowych
 • Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • Działalność fotograficzna
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: bydgoski oraz rybnicki

  Upoważnieni beneficjenci to: „Polifarb” Wrocław S.A., Polar S.A., ODRATRANS S.A., ASTERIAS sp. z o.o., Śląska Telewizja Kablowa Świętochłowice Sp. z o.o. , Zakład Elektroniczny P.A. Jarosz S.C. , BAR CARGOLIFT Polska , Crowley Data Poland sp. z o.o., KOLASZ.NET Tomasz Kolaszyński, Outour Beata Miller, SMT Software S.A., Voxel , Equalan Pharma Europe Sp. z o.o., Tomasz Tabor, Drona Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Comments are closed.