Audyt projektu – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z audytem projektu nr TPC/79 2 1 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania wsparcia z Luksemburskiego Priorytetu Pomocowego

Plan debata podczas spotkania obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Audyt skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu podyplomowego Sala konferencyjna Spotkania team building w Rzeszowie
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Komplementarność Projektów w Zakresie Infrastruktury Transporu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastuktury Transportu Drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innimi inicjatywami w tym zakresie.
 • Wpływ projektów szkoleniowych w ramach Działań 2.1,2.3 oraz 2.4 w ramach ZPORR na zaspokojenie potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy
 • Zasada równości szans w projektach PO RPW – Raport z badania ewaluacyjnego


 • Projekt będzie omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych
 • Produkcja olejków eterycznych
 • Przesyłanie energii elektrycznej
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów radiofonicznych
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: płoński oraz stalowowolski

  Upoważnieni beneficjenci to: „POLBAF” S.A., Bielskie Zakłady Wyrobów Filcowych S.A., Śląska Spółka Cukrowa S.A., Bastek Firma Handlowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa , Karpacka Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , Bizlink Magdalena Skurowska, Edukacja Polska Sp. z o.o. , Ifun4all sp. z o.o., Mobiserve sp. z o.o. , PRECISE BUILDING , ULTRA RENDER , Firma Transportowo Handlowo Usługowa PANMAR Sz.Czekański, W.Szmyd Spółka Jawna, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Drona Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.