Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z audytem programu nr NTP/85 7 6 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania dotacji z Bałtyckiego Trustu Pomocowego

Program dyskusja w czasie warsztatu zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Audyt efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Sale konferencyjne Warsztaty w Szczecinie
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • projektów wodno-ściekowych i
 • Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • Ocena zakresu i ukierunkowania Poddziałania 1.3.1. PO KL w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społeczności romskiej


 • Projekt będzie przeanalizowany pod kątem wpływu w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
 • Drukowanie gazet
 • Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • Badania i analizy techniczne
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: golubsko-dobrzyński oraz nowodworski

  Upoważnieni beneficjenci to: Sanya Heren Pearl Co. Ltd., Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej PEGEBE S.A., Auto Gaz Mazowsze Krzysztof Gałecki, Nikholc Bogdan, Regionalna Telewizja Kablowa S.j. L. Iwański i Wspólnicy , Zakład Elektroniczny P.A. Jarosz S.C. , Biofarm Sp. z o.o., DD-Lab Sp. z o.o., INTERNET PLUS , LANWAR Jerzy Warszawski, PRINT DISPLAY (POLSKA) Sp. z o.o., TRAVEL CHECK , Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome Sp. z o.o., MOBILE BOX Sp. z o.o., XEROSERWIS Ireneusz Golatowski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Comments are closed.