Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z realizacją działania funduszowego nr IJSU/35 5 7 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania wsparcia z Panatlantyckiego Funduszu Oświatowego

Program dyskusja podczas seminarium obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Pomiar efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Ośrodek na Konferencje w Katowicach
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce
 • Ocena zakresu i ukierunkowania Poddziałania 1.3.1. PO KL w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społeczności romskiej
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
 • Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: łukowski oraz cieszyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne „MAZURY” w Ełku S.A., POLIGAZ-GDAŃSK Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Polskie Odczynniki Chemiczne” S.A., Fabryka Mebli RYŚ, „SATKABEX” Jerzy Seliga, Stanisław Łata, Andrzej Grabowski , KabelTon Sp. z o.o. , BIS Consult Łukasz Bis, Finlan , INEA S.A., Laminex Sp. z o.o., Sygnity , TimeFrame Software sp. z o.o., Kubala sp. z o.o., Zakład Elektroniki Przemysłowej ENIKA , „CITOVET” GABINET WETERYNARYJNY Andrzej Mastalerz

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Comments are closed.