Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr ZKC/46 7 8 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania środków z Środkowoeuropejskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Porządek dyskusja w czasie seminarium przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Analiza stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotel Na Konferencje w Karpaczu
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Prognoza zmian na rynku pracy wynikających z realizacji programów finansowanych z EFRR oraz FS w kontekście planowania wdrażania POKL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena wpływu udziału w projekcie na sytuację osobistą i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII w województwie łódzkim
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program zostany omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja obuwia
 • Produkcja drutu
 • Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: proszowicki oraz kartuski

  Upoważnieni beneficjenci to: Celuloza Świecie S.A., STREAMREACTOR Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budownictwa Węglowego S.A., „””MISTRAL – PLUS”” Henryk Płoski, Telewizja Kablowa Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. Oddział w Stargardzie, ASTRAL MEDIA Sp. zo.o. , BRIX sp. z o.o., FABRYKA ZDROWIA , JAROSŁAW FRANCIK STARTPRACA.PL, MK-MAG Magdalena Kaźmierczak, Studio Dźwięku Tomasz Czartoryski, XSystem , GT85 POLSKA , Elżbieta Majchrzak, Krzysztof Majchrzak prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pn. „Centrum Weterynaryjne Małych Zwierząt Przychodnia Weterynaryjna s.c. E. Majchrzak & K. Majchrzak”, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe INBUD Karczewski Stefan

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.