Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z audytem działania funduszowego nr XGW/76 2 5 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania dotacji z Amerykańskiego Priorytetu Spójności

Program debata podczas seminarium obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ocena efektów udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu współpracy transnarodowej INTERREG III B BSR (Region Morza Bałtyckiego)
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Ocena skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych
 • Audyt sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele Na Wyjazdy integracyjne w Krakowie
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • – porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności”
 • Raport końcowy z Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące.
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Ubezpieczenia na życie
 • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Skierniewice oraz m. Konin

  Upoważnieni beneficjenci to: Krakowskie Przeds.Budownictwa Przemysłowego „KRAKBUD” Sp. z o.o., Cementownia „Małogoszcz” S.A., Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., Usługi Asenizacyjne Kopańska Kazimiera, Śląska Telewizja Kablowa Ruda Śląska Sp. z o.o. , „TELMIX” Telewizja Kablowa Mirosław Pacek, Cardinal Pharma Trade , FASADA PCV ALUMINIUM W BUDOWNICTWIE , Iwona Oleszak DEKSPOL Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe, Livitec Paweł Starczewski, SYGNITY , „BRUK” , BOSSG sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo Handlowe „TRANS-HURT” Robert Kucharski, Optimus S.A.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Comments are closed.